Privacybeleid

Webshop KOPAT

Privacyverklaring  KOPAT


Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van KOPAT en op onze handelsnamen Handelsonderneming KOPAT en KOPAT.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat KOPAT niet verantwoordelijk is voor het privacyverklaring van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.


KOPAT respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactgegevens Verantwoordelijke:

KOPAT kan worden aangemerkt als verantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voor het verwerken van uw persoonsgegevens, wij zijn via de onderstaande contactgegevens voor u bereikbaar:

KOPAT

Postbus 79 7963 ZH Ruinen

Tel: +31(0)522-226010

of via ons contactformulier 

Welke persoonsgegeven kunnen worden verwerkt:

Wij verwerken onder meer de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 • Basis gegevens zoals voor- en achternaam;
 • Contactgegevens zoals: adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
 • IP-adres;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (bijvoorbeeld uw klikgedrag);
 • Internetbrowser of apparaat type;
 • Betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis;
 • Aankoopgeschiedenis;
 • Bestelgegevens;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een account op onze website aan te maken;
 • Account- of debiteur nummer
 • Inhoud correspondentie

Indien u een bestelling plaatst op onze website, is het voor het sluiten en/of de uitvoering van de overeenkomst in ieder geval vereist dat u uw naam, adres, woonplaats en e-mail aan ons verstrekt. Wenst u deze persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken, dan kunnen wij een goede uitvoering van de overeenkomst niet garanderen. Indien de verwerking van specifieke persoonsgegevens wettelijk verplicht is, zullen wij u daaromtrent informeren alsmede omtrent de mogelijke gevolgen indien u ervoor kiest deze persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens:

 1. Algemeen klantencontact
  De gegevens worden gebruikt voor het verstrekken van de door u opgevraagde informatie, contact met u over de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten en vragen en/of klachten.
 2. Afwikkeling van uw aankoop
  Ten behoeve van de overeenkomst(en) die u met ons sluit, gaat sluiten of heeft gesloten om onze diensten en/of producten aan u te kunnen leveren en/of voor het geven van advies over onze diensten en producten verwerken wij persoonsgegevens van u. U kunt hierbij denken aan persoonsgegevens om onze producten en/of diensten te kunnen bezorgen en persoonsgegevens voor het afhandelen van uw betaling.
 3. Retourneringen van bestellingen
  Wij verwerken uw persoonsgegevens om de retourzendingen van bestellingen te kunnen verwerken.
 4. Klanten account
  Uw persoonsgegevens worden verwerkt indien u gebruik maakt van de mogelijkheid een klanten account aan te maken. De voor het klanten account opgegeven persoonsgegevens worden bewaard, zodat u deze persoonsgegevens bij een volgende bestelling niet opnieuw hoeft in te voeren. Daarnaast bewaren we in het klanten account persoonsgegevens over uw eerdere bestellingen, zodat u deze eenvoudig kunt raadplegen. Uw inloggegevens voor het klanten account worden gebruikt voor het beveiligen van uw account op de website.
 5. Direct marketing
  Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u marktaanbiedingen, nieuwsbrieven, informatie-enquêtes en uitnodigingen te versturen via e-mail, tekstberichten en/of de post, mits deze zijn gerelateerd aan de producten van uw aankoop.
 6. Wettelijke verplichting
  Om informatie over u te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan opsporingsinstanties en het doen van belastingaangifte.
 7. Reparatie
  Om producten voor u te kunnen repareren verwerken wij persoonsgegevens.

Grondslag verwerking persoonsgegevens:

Wij verwerken uw persoonsgegevens als wij daartoe wettelijk verplicht zijn en wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst ter levering van onze producten en/of diensten. Het kan ook voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Een gerechtvaardigd belang is over het algemeen juridisch, financieel of zakelijk van aard. Wij hebben onder meer in de volgende situatie een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken:

 • om aan u als onze klant reclame te sturen voor onze andere diensten en producten;
 • ter verdediging tegen juridische aanspraken;
 • ten behoeve van algemeen klantcontact voor het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten;
 • om aan u zoveel mogelijk voor u relevante inhoud op onze website te presenteren;

Tot slot verwerken wij enkele persoonsgegevens omdat u daarvoor uw toestemming heeft gegeven. Zoals bijvoorbeeld de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot uw klanten account. Hiervoor geldt dat u het recht heeft de toestemming op ieder moment in te trekken. Deze intrekking staat niet in de weg aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Persoonsgegevens delen met Derden:

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden. Het doorsturen van persoonsgegevens aan derden, gebeurt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen. 

Zo kunnen wij onder meer in de navolgende gevallen uw persoonsgegevens aan de navolgende categorieën van derden verstrekken:

 1. indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen via Mollie in onze webshop en maken wij gebruik van verzendingsbedrijven voor de bezorging van uw bestelling;
 2. in het geval dat u via ons een bestelling plaatst bij een externe verkoper, verstrekken wij uw persoonsgegevens aan deze verkopende partij;
 3. indien u een bij ons gekocht product ter reparatie aanbiedt, kunnen wij gebruik maken van een derde voor het uitvoeren van deze reparatie. Mocht het noodzakelijk zijn, dan verstrekken wij uw persoonsgegevens aan deze reparateur.

Voor het overige verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw voorafgaande toestemming, in het geval dat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons belang of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en/of regelgeving. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie persoonsgegevens bij ons opvraagt in het kader van fraudeonderzoek. In dat geval kunnen wij wettelijk verplicht zijn deze persoonsgegevens aan de politie te verstrekken.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerkt in de hoedanigheid van verwerker, sluiten wij met deze derde een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de vereisten zoals omschreven in de AVG wetgeving.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit doorgeven aan een derde land of internationale organisatie.

Bewaartermijn en beveiliging van uw persoonsgegevens:

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgen wij onder andere dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is, dat iedere transactie die via de website wordt verricht via een veilig betalingssysteem wordt uitgevoerd, onze website wordt beveiligd door middel van beveiligingstechnieken zoals o.a firewalls en verificatie methodes. Heeft u de indruk dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van bijvoorbeeld misbruik, neem dan gerust contact met ons op.

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken dan wel om aan de wet- en regelgeving te kunnen voldoen.

Voor de meeste persoonsgegevens geldt, dat wij die niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, het afhandelen van eventuele geschillen met betrekking tot die overeenkomst en voor het waarborgen van de garantie op onze producten. Sommige persoonsgegevens moeten echter langer worden bewaard op grond van de wet. Zo dienen wij bepaalde fiscale documenten zeven jaar te bewaren. Tot slot geldt dat wij uw persoonsgegevens voor direct marketing bewaren totdat u uw toestemming intrekt en/of u bezwaar maakt tegen deze verwerking.

Uw rechten:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevens overdraagbaarheid.

Dit laatste betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat te ontvangen en/of deze naar een door u genoemde organisatie over te dragen.

Wilt u een beroep doen op een van uw rechten, dan kunt u uw verzoek daartoe sturen via ons contactformulier. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u, alvorens tot behandeling van uw verzoek over te gaan, verzoeken om uzelf te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan ons te sturen. Scherm in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine rendabel zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer af. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID-app’ van de overheid voor gebruiken. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, op uw verzoek. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u uiteraard graag verder. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan wijzen wij u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de navolgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Reclame en nieuwsbrief:

Indien u zich uitdrukkelijk zelf voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG meerdere keren per jaar onze nieuwsbrief per mail te sturen op basis van uw toestemming.
Ten allen tijde kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw  email adres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.

Geautomatiseerde besluitvorming – Ai:

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Wijzigingen in ons privacyverklaring:

Ons privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16 januari 2024. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te passen door middel van het wijzigen van deze pagina.

U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van een wezenlijke wijziging in ons privacyverklaring, volgt een duidelijke kennisgeving via onze website.


nl_NL