Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP – EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN KOPAT

Ruinen 16 Januari 2024

ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten door of vanwege ons aangegaan, zoals strekkende tot verkoop en levering van zaken en/of het verrichten van diensten. Van deze voorwaarden afwijkende en/of aanvullende bedingen gelden slechts, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor dat speciale geval of die speciale overeenkomst. Bij tegenstrijdigheid van deze verkoopvoorwaarden met voorwaarden van de wederpartij prevaleren onze verkoopvoorwaarden en worden die van de wederpartij in ieder geval uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op onze handelsnamen Handelsonderneming KOPAT en KOPAT.nl.

Artikel 1 Toepassingsgebied.

1.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn vervallen is.

1.2. Onze opgave van afmetingen, gewicht, snelheid, brandstof of energieverbruik en andere fabrieksspecificaties geschiedt steeds bij benadering, doch zijn voor ons niet bindend.

1.3. Bestel- of fabrieksnummers in een aanbieding, orderbevestiging of briefwisseling zijn slechts aanduidingen voor onze binnendienst. Hieraan kan de wederpartij geen rechten of aanspraken ontlenen, hoe ook genaamd of in welk vorm dan ook.


Artikel 2 Totstandkoming 

2.1. Alle schriftelijke offertes van KOPAT zijn vrijblijvend en geldig gedurende 20 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien wederpartij het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is KOPAT gerechtigd het aanbod te wijzigen.

2.2. Een overeenkomst komt pas tot stand indien wederpartij en KOPAT de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben door middel van een ondertekende offerte en/of opdrachtbevestiging binnen de gestelde termijn.

2.3. Indien de wederpartij een bod doet en/of een opdracht geeft, is onzerzijds uitsluitend sprake van een aanvaarding indien wij dit aanbod en/of deze opdracht schriftelijk aanvaarden, dan wel wanneer wij aan de uitvoering van de opdracht zijn begonnen.

2.4. Personeelsleden, die geen uitdrukkelijke schriftelijke procuratie hebben, zijn niet bevoegd een overeenkomst namens ons tot stand te brengen.
2.5. De verplichtingen van KOPAT gaan nooit verder dan die door KOPAT schriftelijk zijn bevestigd.


Artikel 3 Medewerking
3.1. De wederpartij zal KOPAT steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
3.2. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie, ook indien deze van de aan KOPAT verstrekte informatie van derden afkomstig is.
3.3. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat wederpartij zijn in artikel 3.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 3.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de wederpartij en is KOPAT bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.


Artikel 4 Uitvoering overeenkomst.
4.1. KOPAT neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
4.2. KOPAT zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van wederpartij, mits dit naar oordeel van KOPAT bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
4.3. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft KOPAT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


Artikel 5 Wijzigingen en meerwerk.
5.1. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de
overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door KOPAT in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
5.2. Deze extra werkzaamheden zullen door de wederpartij worden vergoed volgens de tarieven van KOPAT.
5.3. De wederpartij aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
5.4. Indien naar het oordeel van KOPAT een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen aan de wederpartij te voldoen, is KOPAT bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid, aan te brengen.


Artikel 6 Betaling.
6.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de wederpartij à contant te geschieden, uiterlijk bij aflevering van de zaken, resp. na het uitvoeren van de werkzaamheden. Deze termijn geldt als fatale termijn, waarbij wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn. Indien betaling na de op- of aflevering wordt overeengekomen, is de wederpartij verplicht de verschuldigde prijs te voldoen binnen 14 dagen, welke termijn eveneens fatale termijnen zijn en waarbij wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn. KOPAT is bevoegd de vordering uit handen te geven aan een incassobureau en het berekenen van de wettelijke geldende rente.

6.2. Korting of beroep op compensatie door de wederpartij wordt niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.3. Wij zijn te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of een bankgarantie van wederpartij te verlangen.

6.4. Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij schriftelijk overeengekomen is dat zulks kan geschieden in buitenlandse valuta. Indien is overeengekomen dat betaling niet in Euro zal plaatsvinden, komt behoudens andersluidende uitdrukkelijke afspraak, het risico van waardevermindering van de valuta waarin verkocht is t.o.v. de Euro op het tijdstip van betaling aan ons, voor risico van wederpartij die aldus verplicht kan worden het prijsverschil tengevolge van de gewijzigde valuta na te betalen.
6.5. Heeft de wederpartij bezwaar tegen een factuur van KOPAT dan geeft deze dit binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. De wederpartij heeft tot 7 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien wederpartij niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt wederpartij geacht de factuur te hebben geaccepteerd.

6.6. Tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Partijen kunnen naast de vastgestelde tarieven bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per dagdeel overeenkomen.
6.7. Alle vermelde prijzen zijn tenzij anders vermeld inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Rekening houdend met de voorwaarden vermeld onder punt 6.6.


Artikel 7 Termijnen.
7.1. Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van – of betaling voor diensten te weigeren, tenzij de wederpartij KOPAT schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en KOPAT ook binnen deze termijn niet aan zijn verplichtingen kan hebben voldaan.


Artikel 8 Overmacht.
8.1. Bij overmacht (hieronder vallen o.a. overheidsmaatregelen en ziekte, belemmeringen door derden etc.) worden de leverings- en andere verplichtingen van KOPAT opgeschort. In dat geval is KOPAT verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan KOPAT zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat directe naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van KOPAT kan worden gevergd. Indien KOPAT bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan is KOPAT gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 9 Aansprakelijkheid.
9.1. KOPAT is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat de wederpartij tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke KOPAT, naar zijn oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
9.2. De totale aansprakelijkheid van KOPAT wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout voor de gedeclareerde opdrachtsom.
9.3. Buiten de in artikel 9.2 genoemde aansprakelijkheid rust op KOPAT geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding tegen wederpartij en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
9.4. KOPAT is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.


Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1. Door ons afgeleverde en/of te leveren zaken blijven ons eigendom totdat de wederpartij alle verplichtingen m.b.t. door ons aan de wederpartij, krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten diensten, alsmede de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, van zodanige overeenkomst door de wederpartij aan ons zijn voldaan. Het is de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan deze zaken te verpanden, te vervreemden, te verhuren of onder welke benaming ook aan derden in gebruik af te staan.

10.2. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is onze wederpartij verplicht ons terstond hiervan op de hoogte te stellen.

10.3. Onze wederpartij is verplicht:
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffingen waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekeringen ter inzage te geven;
– alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars m.b.t. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te

verpanden aan ons op de manier dit wordt voorgeschreven in artikel 3:329 BW;
– de vorderingen die onze wederpartij verkrijgt jegens zijn af nemers bij het verkopen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening van onder eigendomsvoorbehoud door ons geleverde zaken te verpanden aan ons op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan te merken als het eigendom van ons.


Artikel 11 Levering

11.1. Opgegeven levertijden en/of opgegeven opleveringsdata zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige opleveringen dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming. Bij overschrijding van de op leveringstermijn van de geleverde zaak kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper zes weken na die in gebreke stelling de zaak nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien wij alsnog binnen de gestelde termijn van zes weken de zaak leveren zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.

11.2. Indien de overschrijding van de vermoedelijke, dan wel vast overeengekomen leveringstermijn van de zaak te wijten is aan overmacht aan onze zijde, zijn wij en de wederpartij niet langer aan de overeenkomst en de daarvan eventueel deel uitmakende inruil gebonden. In dat geval heeft de wederpartij de keuze in te stemmen met een latere levering van de zaak, dan wel ons zo spoedig mogelijk schriftelijk mede te delen van de overeenkomst af te zien.

11.3. De opgegeven leveringstijden en/of opleveringsdata zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende (werk)omstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door ons bestelde materialen en/of onderdelen.

11.4. Levering geschiedt af ons bedrijf, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en op de door ons gestelde tijdstippen, welke tijdstippen door ons aan de wederpartij tijdig zullen worden opgegeven.

De wederpartij is gehouden de zaak op de vastgestelde afleveringstijden in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder verzekering-, vracht- en stallingskosten), conform bij ons (of plaatselijk) geldende tarieven aan de wederpartij in rekening zullen worden gebracht. Bij aflevering elders, op verzoek van de wederpartij en met onze instemming, zijn wij gerechtigd daaraan verbonden meerkosten in rekening te brengen aan de wederpartij. Het risico voor aflevering van zaken buiten de bedrijfsterreinen van ons geschiedt, ongeacht of het transport geschiedt door ons, door wederpartij of door derden, voor rekening van wederpartij.

11.5. Het risico van de zaak gaat over op de wederpartij op het moment van aflevering, ook al is de eigendom van de zaak door ons niet overgedragen. Verzekering en onderhoud van de zaken is voor risico van de wederpartij vanaf het moment van aflevering.

11.6. Indien blijkt dat een door de wederpartij verstrekte opgave betreffende essentiële gegevens zoals bouwjaar van de in te ruilen zaak onjuist is of indien blijkt dat de in te ruilen zaak ten tijde van de feitelijke levering in mindere staat verkeert dan bij de inruil is overeengekomen, zal de inruil naar keuze van ons hetzij niet doorgaan, hetzij geschieden tegen een lager bedrag, met dien verstande dat de verkoopovereenkomst betreffende de door ons verkochte nieuwe of gebruikte zaak in stand blijft.

11.7. Indien bij verkoop van een zaak, door de koper een andere zaak ingeruild wordt gaat het risico van de in te ruilen zaak eerst op ons over bij in ontvangstneming. Eén en ander heeft tot gevolg dat alle kosten, schades en waardevermindering van de in te ruilen zaak tot aan het tijdstip van in ontvangstneming bij inruil, voor rekening en risico komen van de wederpartij.


Artikel 12 AVG /  Gegevensbescherming.
12.1. Bij verkoop, inkoop, verhuur of de uitvoering van diensten gebruiken wij persoons / bedrijfsgegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt om de dienst of facturering uit te kunnen voeren.
12.2. Uw gegevens wordt door KOPAT nooit gedeeld aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
12.3. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde server van KOPAT of die van een derde partij.
12.4. Bij een e.v.t data lek of diefstal brengen wij u gelijk op de hoogte en tevens de Autoriteit Persoonsgegevens.
12.5. zoals de AVG aangeeft heeft u het recht op inzage van uw persoonsgegevens en het recht deze te wijzigen of te laten verwijderen. 

12.6. De bewaartermijn van o.a. offertes, facturen en overeenkomsten is maximaal 7 jaar.

12.7. Wederzijdse geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die KOPAT en wederpartij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.8. Zie ons privacybeleid voor gebruik webshop.


Artikel 13 Intellectuele eigendom.
13.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 (Geheimhouding) van deze voorwaarden, behoudt KOPAT zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet.
13.2. De aansprakelijkheid van KOPAT inzake schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief BTW van de overeenkomst.
13.3. KOPAT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de wederpartij.


Artikel 15 Reclamaties

15.1. De wederpartij is gehouden de zaken, zodra deze door hem zijn ontvangen, en/of de werkzaamheden zijn verricht, te keuren en vast te stellen of de zaken in orde zijn en/of de werkzaamheden in overeenstemming met de opdracht zijn uitgevoerd.

15.2. Eventuele reclamaties, zowel ten aanzien van de door ons geleverde producten en/of andere zaken, of ten aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden of ten aanzien van factuurbedragen, dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de zaak, resp. na het verrichten van de werkzaamheden doch uiterlijk acht dagen na factuurdatum, schriftelijk bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft.

15.3. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat, gewicht of afwerking kunnen geen grond voor reclamaties opleveren.

15.4. Reclamaties m.b.t. een bepaald product laten de verplichtingen van de wederpartij m.b.t. andere producten en/of onderdelen van de overeenkomst onverlet.

15.5. Ongebruikte productren worden in het algemeen alleen omgeruild of teruggenomen na overleg vooraf en in de originele verpakking.

15.6. Gevoelige elektronische onderdelen zoals printplaten kunnen uitsluitend omgeruild of geretourneerd worden in de ongeopende originele verpakking.

15.7. Indien retour ontvangen onderdelen door ons geaccepteerd en omgeruild of gecrediteerd worden, geschiedt dit onder aftrek van eventueel door ons betaalde kosten voor de retourzending.

15.8. Indien het ontvangen artikel is verzegeld met een Retourvignet® zegel en hanglabel. Is even beoordelen toegestaan maar gebruik door de wederpartij niet.
Met kleding is het passen op een hygiënische manier toegestaan maar wederpartij dient ervoor te zorgen dat bij het passen de artikelen niet beschadigen en/of vervuilen. Product labels en etiketten mogen uitsluitend verwijderd worden indien dit het beoordelen van het artikel verhindert. Het retourvignet is zo bevestigd dat het beoordelen mogelijk moet zijn, met het verwijderen van het Retourvignet® zegel vervalt het retourneren en gehele restitutie. Indien wederpartij het artikel wilt retourneren, zorgt wederpartij er voor dat het artikel in originele staat en in de fabrieksverpakking naar KOPAT terugstuurt. 

Mocht wederpartij de originele verzenddoos niet meer in je bezit hebben dan zorgt deze dat een alternatieve doos gebruikt wordt die het artikel tijdens het transport voldoende beschermt. Lettend op dat alle productlabels zijn bijgesloten en het Retourvignet® niet is verwijderd. Alleen op deze manier kunnen we samen duurzaam retourneren en kunnen wij iemand anders blij maken met dit ‘nieuwe’ artikel. 

Het retourneren en gehele restitutie vervalt wanneer: 

• het product vervuild en/of beschadigd is.
• het product gewassen is.
• het Retourvignet® zegel is verbroken.


Artikel 16 Garanties 

16.1. Wij staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien schriftelijk overeengekomen staat KOPAT er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

  1. Een door KOPAT, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
  2. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 17 Vertalingen en Recht

17.1. Indien van deze algemene voorwaarden een vertaling wordt gemaakt en er interpretatieverschillen mochten ontstaan tussen de Nederlandse tekst en de tekst in de vreemde taal, is de Nederlandse tekst beslissend.

17.2. Op elke overeenkomst tussen de wederpartij en KOPAT is het Nederlandse recht van toepassing.


Artikel 18 Wijziging en geldingsduur.
18.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 12 september 2017 en gelden voor onbepaalde tijd. Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 16 januari 2024.
18.2 . KOPAT kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen en zal de wijzigingsdatum bij punt 18.1 aanpassen en deze tonen op de website.

KOPAT

Postbus 79

7963 ZH Ruinen

www.kopat.nl

Kvk 66815568

nl_NL